Hyrwyddiad Cyflym o Gynllun Adnewyddu Trefol, Gosod Gantri yn dod â Chyfleustra ac Effeithlonrwydd i Gludiant Trefol

Er mwyn diwallu anghenion datblygu trefol yn well a gwella effeithlonrwydd cludiant, mae llywodraeth Bangladeshi wedi penderfynu cyflymu'r cynllun adnewyddu trefol, sy'n cynnwys gosod system gantri.Nod y mesur hwn yw gwella tagfeydd traffig trefol, gwella diogelwch traffig ffyrdd, a darparu gwasanaethau trafnidiaeth mwy effeithlon.Mae'r system gantri yn gyfleuster cludiant modern a all rychwantu pellter penodol ar y ffordd a darparu llwybr cyfleus i gerbydau a cherddwyr.

Mae'n cynnwys pileri a thrawstiau cadarn, a all gario nifer fawr o oleuadau traffig, goleuadau stryd, camerâu gwyliadwriaeth ac offer arall, yn ogystal â cheblau cymorth a phiblinellau.Trwy osod system gantri, gellir dosbarthu cyfleusterau traffig yn fwy cyfartal, gellir gwella gallu traffig ffyrdd trefol, a gellir lleihau nifer yr achosion o ddamweiniau traffig yn effeithiol.Yn ôl y person perthnasol sy'n gyfrifol am y llywodraeth ddinesig, bydd cynllun adnewyddu'r ddinas yn gosod system gantri mewn canolfannau trafnidiaeth mawr, yn ogystal â ffyrdd a chymdogaethau prysur.

newyddion8

Mae'r lleoliadau hyn yn cynnwys canol y ddinas, ardal gyfagos yr orsaf, ardaloedd masnachol, a chanolfannau trafnidiaeth pwysig.Trwy osod fframiau gantri yn y meysydd allweddol hyn, bydd effeithlonrwydd gweithredol ffyrdd trefol yn cael ei wella'n fawr, bydd pwysau traffig yn cael ei leihau, a bydd profiad teithio trigolion yn cael ei wella.Mae'r mesurau ar gyfer gosod y gantri nid yn unig yn gwneud y gorau o gludiant, ond hefyd yn gwella estheteg y ddinas.Yn ôl y cynllun, bydd y system gantri yn mabwysiadu dyluniad a deunyddiau modern, gan wneud cyfleusterau cludo'r ddinas gyfan yn lanach ac yn fwy modern.

Yn ogystal, trwy osod offer megis goleuadau stryd a chamerâu gwyliadwriaeth, bydd mynegai diogelwch y ddinas yn cael ei wella, gan ddarparu amgylchedd byw a golygfeydd mwy diogel i drigolion a thwristiaid.Mae'r llywodraeth ddinesig wedi sefydlu gweithgor penodedig sy'n gyfrifol am weithredu'r prosiect gosod nenbont yn benodol.Byddant yn cynnal arolygon ar y safle a chynllunio ar gyfer pob safle gosod i sicrhau bod cynllun y nenbont yn cael ei gydlynu â chynllunio trefol.

Yn ogystal, bydd y gweithgor hefyd yn cydweithio â mentrau perthnasol a thimau proffesiynol i sicrhau prosesau adeiladu effeithlon a llyfn, a sicrhau bod ansawdd gosod yn bodloni safonau a rheoliadau.Disgwylir i weithrediad y prosiect hwn gymryd tua blwyddyn, gan gynnwys adeiladu peirianneg ar raddfa fawr a gosod offer.Bydd y llywodraeth ddinesig yn buddsoddi llawer iawn o arian i gydweithredu â mentrau perthnasol a rheoli ansawdd y prosiect yn llym i sicrhau y gellir ei weithredu yn ôl y disgwyl.Bydd cyflymu'r prosiect gosod gantri yn dod â gwelliannau pwysig i gludiant trefol.Bydd trigolion a thwristiaid yn gallu mwynhau gwasanaethau teithio mwy cyfleus ac effeithlon, tra hefyd yn gwella diogelwch traffig a delwedd gyffredinol y ddinas.Mae'r llywodraeth ddinesig wedi datgan y bydd yn parhau i hyrwyddo'r cynllun adnewyddu trefol, ymdrechu i greu amgylchedd trefol byw a byw, a darparu gwell ansawdd bywyd i ddinasyddion.

newyddion9

Amser post: Awst-12-2023